Наредба № 3

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т   –  П Л Е В Е Н

___________________________________________________________

 

Н А Р Е Д Б А

 № 3

за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

(приета с Решение № 100/14.04.2000 г. на Общински съвет – Плевен, изм. и доп. с Решение № 913/ 25.05.2006 г., Решение № 1340/31.05.2007 г., Решение

№ 147/24.04.2008 г., Решение № 1396/31.08.2011 г., Решение № 292/

05.09.2012 г., Решение  № 446/31.01.2013 г., № 1120/26.06.2014 г., Решение

№ 1282/27.11.2014 г., Решение № 1339/29.01.2015 г.)

гр. Плевен, януари 2015 г.

Глава първа

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл.1. Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението на превозните средства в местата за общо ползуване в Общината.

            Чл.2. Територията на гр.Плевен по отношение организацията на движението и транспортното обслужване се разделя на зони както следва:

 1. Зона “Ц”.

Централна градска част с граници улиците: “Данаил Попов”, “Димитър Константинов”, “Стоян Заимов”, “Дойран”, “Васил Левски”, “Асен Халачев” и “Гренадерска”.

 1. Пешеходна зона:

            Обхваща ул.”Васил Левски”, площадите “Св.Николай”, “Свободата” и “Възраждане”, Градската градина, бул.”Скобелев” и всички паркове в града.

 1. Зона “Градска”

            Включва останалата част от града.

            Чл.3. Забранява се умишленото затрудняване на движението на превозни средства от граждани, освен в случаите предвидени в нормативните актове.

            Чл.4. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Допуска се въвеждане на временни ограничения на движението и паркирането на превозни средства по улиците и площадите, по усмотрение на компетентните общински органи, съгласувано със сектор “Пътна полиция – КАТ” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Плевен. Ограниченията се сигнализират по съответния начин.

            Чл.5. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Принципните схеми за организация на движението на пътни превозни средства и пешеходци по улиците на територията на гр. Плевен се приемат от Общинската администрация, съгласувано с Постоянната комисия по “Икономика и туризъм” при Общински съвет Плевен и Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

            Чл.6. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Подробни планове за организация на движението по улиците и пътищата извън Републиканската пътна мрежа се приемат от Общинската администрация, съгласувано с Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

Глава втора

ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ

            Чл.7. (1) Не се допуска движението на автомобили на територията на Общината с ниво на вредните емисии над допустимите стойности. Собствениците на моторни превозни средства са длъжни да ги представят за проверка на нивото на вредните емисии.

(2) Периодичността на проверяване нивото на вредните емисии въглероден окис и димност в отработените газове на автомобилите които се движат на територията на Общината, е най-много 12 месеца.

(3) Изискванията по този член не се отнасят за автомобили с каталитичен доизгорител за отработените газове.

(4) Не се допуска нарушаване на спокойствието на гражданите от умишлено включване на алармени инсталации и от употребата на неизправни алармени инсталации, монтирани в пътните превозни средства за тяхната охрана.

Чл.8. (1) Не се допуска спирането за престой и паркиране в териториите за общо ползване в Общината на МПС с неугледен външен вид и с технически неизправности, замърсяващи околната среда от значимо изтичащи горивосмазочни материали.

(2) Смяната на масло се извършва на определените от АГ-комисия на Община Плевен за целта автосервизи на територията на общината.

Чл.9. Забранява се движението на състезателни автомобили и мотоциклети с форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на Общината, с изключение на предварително утвърдени трасета и определен срок от Общината и РДВР.

Чл.10.(1) Забранява се разполагането по уличните платна, парковете, алеите, детските площадки и зелените площи на спрени от движение автомобили.

(2) Забранява се разполагането в местата за общо ползване на територията на Общината на разкомплектовани и негодни за експлоатация автомобили или детайли и възли от тях.

(3) За всяко установено нарушение по ал.1 и 2 се съставя констативен протокол по образец за техническото състояние на автомобила, като собствениците се задължават чрез писмено известие в определен срок да ги преместят.

(4) Собствениците или ползвателите на негодни за експлоатация автомобили са длъжни да ги предават за вторични суровини. Ако те искат да ги задържат трябва да ги паркират /разполагат/ в собствен имот или в чужд, но със съгласието на собственика.

(5) При неизпълнение на преходните алинеи негодните за експлоатация автомобили или детайли и възли от тях се отстраняват принудително, като се получават обратно от собствениците или ползвателите след заплащане разходите по тяхното транспортиране и съхранение.

Глава трета

ГАРАНТИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА И ТРОТОАРИТЕ

            Чл.11.(1) За извършване на строителни, ремонтни и други работи на прилежащите към улиците сгради се разрешава заемането само на прилежащата тротоарна ивица.

            (2) В изключителни случаи за целите по ал.1 може да се заеме до половината от уличното платно.

            (3) Разрешенията по горните алинеи не се отнасят за улиците в населените места на Общината, които са участъци от републиканските пътища.

            Чл.12. (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по платната, тротоарите и разделителните ивици на улиците се осъществява след реализиране на временна организация на автомобилното и пешеходното движение, осигуряваща неговата безопасност.

            (2) Извършителят на работите по преходната алинея е задължен да поставя, поддържа и премахва сигнализацията на временната организация на движението, както и да възстановява качествено настилките и другите засегнати съоръжения.

            (3) При възникване на авария на комунална система или съоръжение в обхвата на улицата, стопанисващата организация е длъжна да предприеме незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилното движение, след което да съгласува с Общината и РДВР временната организация на движение и график за възстановителните работи.

            (4) Лицата които работят върху платното на улицата, трябва да са облечени със сигнални работни костюми. През нощта тези облекла трябва да имат светлоотразяващи елементи.

            Чл.13. (1) Забранява се поставянето на контейнери, кофи за смет и на всякакви други предмети на платното за движение на улицата.

            (2) Забранява се извършването на търговска дейност на уличните платна за движение с изключение на превозна и паркингова дейност.

            (3) Изключение от забраната по ал.1 се допуска при поставяне на подвижни пътни знаци.

            Чл.14. (1) Забранява се разполагането на съоръжения за търговска дейност в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии, върху тротоарите ако заемат повече от половината на ширината им или ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците по тротоара най-малко 2 метра от към уличното платно. Разполагането на съоръженията се извършва по ред, определен с отделна наредба на Общинския съвет.

            (2) Забранява се поставянето върху тротоарите на рекламни табели, пана и всякакви предмети, създаващи затруднения за движението на пешеходците, освен ако има за това специално разрешение от компетентните власти.

            Чл.15. (1) Забранява се движението на мотоциклети, мотопеди и велосипеди в пешеходната зона и площите за обществено ползване предназначени за движение само на пешеходци.

            (2) Горната алинея не се отнася за движение на велосипеди управлявани от деца и по алеите обозначени по съответния начин за движение на велосипеди.

            Чл.16. Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не създават затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства и пешеходците.

            Чл.17. Забранява се замърсяване на уличните платна при излизане на автомобили от строителни обекти или пътища без настилка.

Глава четвърта

ОПАЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ОБСЛУЖВАЩИ ДВИЖЕНИЕТО

            Чл.18. (1) Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировки, парапети, светофарни уредби, улично осветление, настилки, разделителни ивици, спиркови знаци намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.

            (2) /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по преходните алинеи без разрешение от стопанисващите ги организации и без съгласуване с отдел “БСОБД” при Общината и сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

            Чл.19. (1) Забранява се използването в реклами, плакати и агитационни материали  поставяни по улиците на мигащи светлини, символи и буквени шрифтове прилагани за пътни знаци.

            (2) Допуска се поставянето на рекламни плакати и агитационни материали в обхвата на улиците /тротоари, платна, разделителни ивици, откоси/ така, че да не се затруднява възприемането на пътните знаци от шофьорите на превозните средства и да не се отклонява вниманието им.

Глава пета

ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ

            Чл.20. (1) Забранява се спирането, паркирането и тръгването на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници извън определените от Общината местостоянки, спирки и автогари.

            (2) Спирането на автобуси и тролейбуси за качване и слизане на пътници става само плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения ако има такива.

            Чл.21. (1) Забранява се спирането на превозни средства за обществен градски транспорт във втори ред и от лявата страна на улиците по посока на движението за слизане и качване на пътници.

            (2) Забраната по ал.1 се отнася и за таксиметровите автомобили и за микробуси, превозващи пътници.

            Чл.22. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиентите само на означените за това места.

            (2) Местата по преходната алинея се определят със заповед на Кмета на Общината.

            (3) Леките таксиметрови автомобили могат да спират за престой и паркиране за изчакване на пътници на всички паркинги, като заемат местата за паркиране без зоните за движение и маневриране и на всички улици в града, на които няма наложена забрана за престой или паркиране. При спиране за престой и паркиране в платените паркинги или в “синя зона” шофьорите на таксиметрови автомобили не се освобождават от заплащане на установената такса.

Глава шеста

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

            Чл.23. /изм.Решение № 1120/26.06.2014 г./ (1) Забранява се:

            А. Движението, спирането за престой и паркирането на пътни превозни средства в парковете, градините, улиците и площадите на пешеходната зона.

            Б. Движението и паркирането на моторни превозни средства:

            а/ По ул.”Сан Стефано” между пл.”Възраждане” и ул.”Мусала”

            б/ По ул.”Цар Симеон” между пл.”Свободата” и ул.”Димитър Константинов”

            в/ По ул.”Цанко Церковски” между ул.”Васил Левски” и ул.”Освобождение”

            г/ По ул.”Тетевен”

            д/ По ул.”Гладстон” между ул.”Св.св.Кирил и Методий” и ул.”Ангел Кънчев”

            В. Движението на товарни автомобили с обща маса с товара над 4 тона

            а/ По ул.”Данаил Попов” между ул.”Гренадерска” и ул.”Димитър Константинов”

            б/ По ул.”Димитър Константинов” между ул.”Данаил Попов” и ул.”Сан Стефано”

            в/ По ул.”Сан Стефано” между пл.”Възраждане” и бул.”Христо Ботев”

            г/ По улиците от зона “Ц” с изключение на ул.”Стоян Заимов”, бул.”Дойран”, ул.”Васил Левски” /между улиците “Дойран” и “Асен Халачев”/ и ул.”Гренадерска”

            Г. Въвежда се еднопосочно движение по ул.”Освобождение” и ул.”Иван Вазов” в участъка между ул.”Цанко Церковски” и ул.”Димитър Константинов” с посока на движение към ул.”Димитър Константинов”.

            Д. /изм.Решение № 1120/26.06.2014 г./ Движението на пътни превозни средства с животинска тяга в строителните граници на град Плевен.

Е./нова, Решение № 913/2006 г./ 1. Движението на ППС с животинска тяга по паркове, улици и площади, определени със заповед на кмета на населеното място.

 1. Движението на ППС с животинска тяга през тъмната част на денонощието в регулацията и землищата на населените места.

            Ж. /нова, Решение № 913/2006 г./ Движението на ППС с животинска тяга без регистрационен номер и талон. Редът и начинът на регистрация се определя със Заповед на кмета на населеното място.

            (2) Забраните, посочени в алинея 1, т.А, Б и В не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби за отстраняване на аварии и за тези на комуналните служби за смет, миене, метене и почистване на снега.

            (3) Изключения от забраните се допускат срещу пропуск.

Глава седма

ПАРКИРАНЕ

Раздел І. ОБЩИ ПРАВИЛА

            Чл.24. Забранява се спирането за престой и паркиране на пътни превозни средства по улиците за общо ползване, сигнализирани с пътни знаци съобразно принципните схеми за режим на престой и паркиране.

            Чл.25. (1) Забранява се спирането за престой и паркиране на пътни превозни средства върху тротоарите на улиците, за които с пътни знаци е въведена забрана за престой или паркиране.

            (2) Леките автомобили и автобуси до 12 места могат да спират за престой или паркиране върху тротоарите на улиците, за които няма наложени ограничения за престой или паркиране, успоредно на оста на пътя, ако от към страната на сградите остава разстояние най-малко 1,5 метра за преминаване на пешеходци.

            Чл.26. Забранява се движението и спирането за престой и паркиране на превозни средства в обособените зелени площи за общо ползване.

            Чл.27. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Забранява се поставянето на допълнителни съоръжения, маркировка и сигнализация върху уличните платна, местата, определени от Общината за паркиране и пешеходните зони с цел запазване на самостоятелни участъци за престой и паркиране, без разрешение на Кмета на Общината, съгласувано с контролните органи на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

            Чл.28. Забранено е ползването без заплащане на места предназначени за платено паркиране на превозни средства.

            Чл.29. (1) Местата за организирани пазари за покупко-продажба на превозни средства се определят със заповед на Кмета на Общината.

            (2) Забранява се организирането на пазари за покупко-продажба на превозни средства извън местата, определени със заповед на Кмета на Общината.

            Раздел 2. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  /загл.изм. Решение № 292/ 05.09.2012 г./

2.1. Режим на почасово платено паркиране

/нов, Решение № 292/ 05.09.2012 г./

            Чл.30. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) На улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми, за местоположението и обхвата, със заповед на Кмета на общината може да се въведе режим за почасово платено паркиране /”синя зона”/ за пътни превозни средства (ППС) с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

            (2) Режимът на паркиране по ал.1 е валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа за периода от 01.04. до 01.11. и от 8:30 до 18.30 часа за периода от 01.11 до 01.04.

(3) Цената за 1 час паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се определя в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Плевен.

            Чл.31. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ Удостоверяването на заплащането и контрола на действителното време на паркирането на автомобили в зоните за почасово платено паркиране се регламентира със заповедта по чл. 30, ал.1 от настоящата наредба.

            Чл.31а. /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./ Със заповедта по чл. 30, ал.1 от настоящата наредба, Кметът на общината може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

            Чл.31б. /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./ Кметът на общината, в случай на провеждане на заявени и разрешени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

            Чл.31в. /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./ Началото и края на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.

            Чл.31г. / /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./ Дейностите по таксуване на платеното паркиране, контрола по реда на паркиране, принудителното задържане на неправилно паркирано ППС, принудителното му преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоните в режим на платено и преференциално паркиране и контрола на тяхното функциониране, заедно или поотделно, могат да се извършват от общинската администрация чрез Общинско предприятие „Център за градска мобилност” или чрез възлагане на външен изпълнител.

            Чл.32. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ Не се допуска в зоните за платено паркиране:

 1. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в Закона за движение по пътищата и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
 2. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи конкретна зона, както и указанията на персонала, обслужващ зоната.
 3. Паркиране извън обозначените места за паркиране.
 4. Паркиране на ППС, без да е поставен от водача валиден и правилно попълнен /съгласно указанията, изписани в него/ талон, карта, удостоверяваща правото на паркиране или изпратен SMS.
 5. Паркиране на място, обозначено с пътен знак Д21 – „Инвалид”, на автомобили, които не са снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място.

Чл.32а. /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./ Автомобили с издадени пропуски за транспортно обслужване на обекти не се освобождават от заплащане на предвидената такса за паркиране и престой в зоните с режим за платено паркиране.

Раздел 2.2. Режим на платено паркиране на пътни превозни средства  – „Служебен абонамент”

/нов, Решение № 292/05.09.2012 г./

Чл.33. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, за което се заплаща такса, в размер, определен от Общински съвет – Плевен.

          (2) Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се утвърждава със заповед на Кмета на общината.

            (3) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 18.30 часа.

            (4) Административни и обслужващи звена на общинска бюджетна издръжка  могат да ползват за служебни нужди места за паркиране, означени по съответния начин.

            (5) Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал.4 се определят със заповед на Кмета на общината.

            (6) Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждане на заявени и разрешени по съответния ред мероприятия, се допуска след издадена от Кмета на общината заповед.

Раздел 2.3. Режим на локално паркиране на пътни превозни средства на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране

 /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./

Чл.34. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) На улици, булеварди и площади – общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, Кметът на общината със заповед въвежда режим на локално паркиране на ППС, чийто собственици притежават обособени жилищни имоти, в които същите собственици живеят и тези жилищни имоти попадат в зоните за почасово платено паркиране.

(2) Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, удостоверяваща правото на локално паркиране, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите се равнява на разходите по издаване на картата и се определя в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Плевен.

Раздел 2.4. Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен.

 /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./

Чл.35. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г, изм. Решение № 1339/29.01.2015 г./ (1) Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен се прилага по отношение на ППС, обслужващи лица на изборна длъжност в Общински съвет – Плевен и Община Плевен за времето на техния мандат.

(2) /изм. Решение № 1339/29.01.2015 г./ Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и по отношение на ППС на административни, здравни и други звена на бюджетна издръжка.

(3) Не се допуска преотстъпване на трети лица на правата по ал. 1 и ал. 2, както безплатно, така и срещу заплащане.

(4) Списъкът на лицата по ал. 1 се изготвя, изменя и актуализира от председателя на Общински съвет – Плевен, а списъка по ал. 2 от Кмета на Община Плевен.

(5) Списъците по предходната алинея, както и актуалната информация за внасяните промени в същите, се предоставя текущо на ОП „Център за градска мобилност”, което организира и осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Община Плевен.

(6) Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите се равнява на разходите по издаване на картата и се определя в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Плевен.

(7) /нова, Решение № 446/31.01.2013 г./ Лица, удостоени със званията “почетен гражданин на Плевен” и “заслужил гражданин на Плевен” могат да паркират в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен без заплащане и с неограничено времетраене с поставена отвътре на предното стъкло карта по образец. Цената за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата е за сметка на бюджета на Общински съвет – Плевен. Списъкът на правоимащите се изготвя, изменя и актуализира от председателя на Общински съвет – Плевен.

Раздел 3. Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

 /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./

Чл.36. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г., изм. Решение № 1339/29.01.2015 г./ (1) На територията на Община Плевен, в паркингите – общинска собственост се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

(2) На територията на Община Плевен в зоните с почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

(3) Местата за паркиране по ал.1 и ал.2 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.

(4) Броят на паркинг-местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се определя, както следва:

 1. най-малко 2 /две/ места за паркиране се предвиждат в зоните с до 50 места;
 2. най-малко 3 /три/ на сто от общия брой места за паркиране се предвиждат в зоните с повече от 50 места;
 3. най-малко 5 /пет/ на сто от местата в зоните за паркиране пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности.

(5) /изм. Решение № 1339/29.01.2015 г./ Картите на правоимащите лица, удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Община Плевен се издават и преиздават от Кмета на Общината чрез ОП „Център за градска мобилност”, където се поддържа регистър на издадените по този ред карти.

(6) Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се осъществява от служители на ОДВР – Плевен съвместно със служители на ОП „Център за градска мобилност”.

(7) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, служител на ОП „Център за градска мобилност” и/или ОДВР – Плевен отнема картата,  която се връща на органа, издал същата.

(8) Служителите на ОДВР – Плевен съвместно със служители на ОП „Център за градска мобилност” извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето – притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при неправомерно ползване, служителите изземват картата, като нарушителя подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата за връщане на притежателя.

(9) При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал, за анулиране, като на лицето притежател на картата не се издава нова карта до изтичане срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.

(10) Редът и условията за осъществяване на контрола по ал. 8 и ал. 9 се регламентират със заповед на Кмета на общината.

(11) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва по реда на раздел 2.1.

Раздел 4. Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС, обслужващи държавни органи и организации – създадени със закон. /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./

Чл.37. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ ППС със специален режим на движение, с надпис „Полиция”, автомобили на служби „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Бърза помощ” имат право да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето, необходимо за престой при и по повод изпълнение на служебните им функции.

Чл.37а. /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) Безплатно паркиране на ППС на държавни органи и организации, създадени със закон, по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка.

(2) Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи държавни органи и организации – създадени със закон се определя със заповед на Кмета на общината.

 

Глава осма

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ

/загл.изм. Решение № 292/05.09.2012 г./

Раздел 1. Принудително преместване на неправилно паркирали ППС

/нов, Решение № 292/05.09.2012 г./

Чл.38. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:

а/ преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното управление на МВР, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;

б/ преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение, на места, обозначени с пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство;

в/ преместване на паркирано ППС, когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, както и  в случаите, когато е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

(2) В случаите по ал. 1,  длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват съответното Районно управление на МВР от територията, на което е преместен автомобила за новото местоположение на превозното средство.

(3) Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт или фиш, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на съответното Районно управление на МВР.

(4) Принудително преместените ППС се транспортират до специализиран паркинг и се освобождават след заплащане на дължимите суми за разходите по отстраняването, транспортирането и паркирането.

(5) Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от служби за контрол, определени с писмена заповед на кмета на Община Плевен, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(6) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община Плевен се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Плевен, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(7) Дължимите  от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС, суми за разходи, за принудително преместване на ППС и престой в специализираните паркинги, се определят в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Плевен.

 

Раздел 2. Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство (”скоба”)

/нов, Решение № 292/05.09.2012 г./

Чл.39. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) ППС, което е паркирано в нарушение на разпоредбите на Глава седма може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство („скоба”).

(2) Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба”), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява от ОП „Център за градска мобилност“ по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Плевен, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(3) Конструкцията на скобата и начина на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

(4) Дължимите  суми за принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба”), от собствениците или упълномощените от тях водачи, се определят в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Плевен.

(5) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените да извършват тези дейности. При повреждане на скобата, преди освобождаването на  ППС от упълномощените за това лица, отговорност за повредата носи собственикът на блокираното ППС.

Чл.40. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) При престояване на блокирано, с техническо средство („скоба”) ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране  и/или описано със съобщение за неправилно паркирано, без  заплащане, се заплаща еднократно сумата по чл. 39, ал. 4, заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до края на работното време на съответната зона.

(2) При изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране, за деня, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл.38, като водачът или собственикът на ППС, освен сумите, дължими по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

            Чл.41. /отм. Решение № 292/05.09.2012 г./

            Чл.42. /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили със специален режим на движение с надпис „Полиция”, автомобили на служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Бърза помощ”.

            Чл.43. /отм. Решение № 292/05.09.2012 г./

Глава девета

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ

            Чл.44 (1) Потребността от ползване на право на изключения /пропуски/ за случаите посочени в Наредба № 3 на Общински съвет и Община Плевен се заявява от превозвачите, а в отделни случаи от товародателя или товарополучателя. Заявката се прави писмено като се прилагат и доказателства: одобрен график за строителство, договори за превози или доставка, удостоверение от банка, регистрация на търговски обекти, фирми, офиси и други.

            (2) Собствениците на МПС, адресно регистрирани на улици в забранените зони получават пропуск за временен престой на МПС пред домовете и гаражите им.

            Чл.45. Ползването на право на изключения, вида и броя на пропуските, както и маршрутите за придвижване се определят от комисия назначена със Заповед на Кмета на Общината. Специфични случаи се решават по аналогия с най-близкия по характер случай на изключение посочен в Наредбата.

            Чл.46. (1) Определените от комисията права за ползване на изключения се оформят в протокол, който се утвърждава от Кмета на Общината.

            (2) За постоянни потребности срокът на валидност на пропуска не може да надвишава края на текущата календарна година.

            Чл.47. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Пропуските се издават на заявителя от сектор “Пътна полиция – КАТ” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Плевен и се завеждат в дневник. Заявките за издаване на пропуски се съхраняват най-малко една година.

Глава десета

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

/загл.изм. Решение № 292/05.09.2012 г./

            Чл.48. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:

            1.Кмета на Общината или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

 1. Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

            Чл.49. (1) За установени нарушения на тази Наредба, за които не е предвидена изрична санкция, виновните лица се наказват с глоба до 15 лева.

            (2) Наказателните постановления за които е наложена глоба до 5 лв. включително не подлежат на обжалване.

            Чл.50. (1) Актовете за установяване на нарушения на изискванията на тази Наредба се съставят от длъжностни лица, определени от органите по чл.48.

            (2) /изм. Решение № 292/05.09.2012 г./ Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или оправомощени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.

            (3) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

            Чл.51. /изм.Решение № 1120/26.06.2014 г./ Глобите за нарушенията на обществения ред по тази Наредба се определят както следва:

            (1) С глоба от 10 лева се наказват нарушенията по:

                        1.чл.20 ал.2

                        2.чл.21 ал.1

                        3.чл.22 ал.1 и 3

                        4.чл.23 т.Б – а, б, в, г, д

 1. чл.23 т.В – а, б, в, г
 2. чл.23 т.Г
 3. чл. 24
 4. чл. 28
 5. чл.32 т.1, 2, 3, 4 и 5

            (2) С глоба от 15 лева се наказват нарушенията по:

 1. чл.14 ал. 1 и 2
 2. чл.15 ал.1
 3. чл.6
 4. чл.25 ал.1 и 2

(3) /изм.Решение № 1120/26.06.2014 г./ С глоба до 100 лева се наказват нарушенията по:

 1. чл.23, ал.1 т.Д

(4) С глоба до 100 лева се наказват нарушенията по:

 1. чл.7, ал.1
 2. чл.7, ал.2
 3. чл.7, ал.4
 4. чл.12, ал.4
 5. чл.9
 6. чл.11, ал.1
 7. чл.13, ал.1 и 2

(5) С глоба от 10 до 150 лева се наказват нарушенията по:

 1. чл.10 ал.1 и 2
 2. чл.20 ал.1

(6) С глоба от 50 до 150 лева се наказват нарушенията по:

 1. чл.8, ал.1
 2. чл.8, ал.2
 3. чл.17
 4. чл.19, ал.1
 5. чл.27.

(7) С глоба от 10 до 500 лева се наказват нарушенията по:

 1. чл.23, ал.1, буква “А”;
 2. чл.26

(8) С глоба от 100 до 500 лева се наказват нарушенията по:

 1. чл.3
 2. чл.12, ал.1, 2 и 3
 3. чл.18, ал.1 и 2
 4. чл.29, ал.2
 5. чл.39 ал.5

Чл.52. /нов, Решение № 292/05.09.2012 г./ (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 50/петдесет/ до 100 /сто/ лева, като картата се изземва от длъжностното лице, установило нарушението.

(2) За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто/ лева.

(3) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева, като картата се изземва от длъжностното лице, установило нарушението. В този случай се уведомява и съответното Районно управление на МВР.

Чл.53. /нов, Решение № 1282/2014 г./ При повторно нарушение на разпоредби от наредбата наказанията са: глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.

Чл.54. /нов, Решение № 1282/2014 г./ (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от 10,00 до 50,00 лв.

            (2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.

 

Глава единадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Наредбата се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и влиза в сила 10 дни след приемането и от Общински съвет и разгласяването и в местните средства за масова информация.
 • 2. В срок от 10 дни след приемането на тази наредба Кметът на Плевенската община със заповед да определи длъжностните лица съставящи актовете за нарушаването на нейните изисквания.
 • 3. Места за общо ползуване са терени държавна и общинска собственост както следва: улиците заедно с техните принадлежности /тротоари, банкети, откоси, окопи и други/, паркингите, площадите, зелените площи, пешеходните и велосипедните алеи, парковете и градините и други.
 • 4. Настоящата наредба отменя Наредба № 3 на Общински съвет и Община Плевен за организация, безопасност на движението и транспортно обслужване на населението на Плевенската община, приета с Решение № 106/2.08.1996 г.

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                (Дарин Ангелов)